Elikadura osasungarriko ekimenek (EOE) lehentasunezko zenbait helburu ezarri dituzte datozen 1.000 egunetarako: Egunero fruta eta barazki gehiago kontsumitzea. Gatz, azukre eta gantz gutxiago kontsumitzea. Kalorien kontsumoa murriztea. Elikadura osasungarriarekin lotutako komunikazioa/informazioa lantzea. Elikaduraren esparruarekin nolabaiteko lotura duten eragileen arteko sareko lana bultzatzea. Biztanleen portaera-aldaketak elikadura osasungarriari dagokionez. Osagarrien kontsumo arduratsua. Gainera, ekimenak sistematizatzeko eta antolatzeko sailkapen esparru bat ezarri da (hazia, kimua eta lorea). Euskadiko Elikadura Osasungarriko Ekimenekin BAT EGITEAk esan nahi du ekimen bat abiaraztea hiru kategoria horietako edozeinen barruan (hazia, kimua eta lorea), lehen aipatutako helburuetako bat lortzeko, elikaduraren bidez osasuna sustatzen lagunduko duten ekintzak eta/edo jarduerak bultzatuz. Helburu espezifikoak, neurgarriak eta gauzagarriak dituzten proiektuak, gauzatze-epeak dituztenak eta proposatutako helburu orokorrekin bat datozenak. Balorazioa egin ondoren, proposatutako ekimena EOE helburuekin lerrokatuta dagoela jotzen da, web-orrian sartuta erregistratuta geratuko da, haren deskribapen zehatz batekin, eta eragile bakoitzak aurkeztutako ekimena zehazten duen bereizgarri bat emango da.

Eragile edo erakunde bakoitzak bultzatu nahi dituen adina proiektu aurkez daitezke.

Euskadiko elikadura hobetzen eragin dezakeen pertsona, enpresa, eragile, entitate, erakunde edo kolektibo orok.

Interesdunek horretarako inprimakia bete behar dute garatuko duen proeiktua aurkezteko. EOEn alimentacionsaludable.eus webgunean dago eskuragarri.

Gainera, badago aukera EOEko talde-motorrarekin harremanetan jartzeko ere, zure ekimena zehazten alholku eman eta lagun diezaizun, programarekin bat egitea formalizatzeko. Kontaktua: alimentaciosaludable.eus/contacto.

Pertsona edo erakunde eskatzaileak bere ekimena betetzen ez badu, Euskadiko Elikadura Osasungarriko Ekimenen Programan parte hartzean dituen erreferentzia guzitak kenduko dira. Egoera hori saihesteko, erakunde eskatzaileak azaldu ahal izango ditu, epeak bete baino lehen, helburuak ez betetzea eragiteko arrazoiak, eta helburuak birformulatzea edo tenboralizatzea erabaki ahal izango du. Beste kontu bat da proposatutako ekimena bete bai, baina PLANTEATUTAKO HELBURUAK LORTU EZ IZANA. Holakoetan, programarekin bat eginda jarraituko da, eta ekimena ikasteko esperientzia gisa balioetsiko da (proposatutako adierazle eta ebaluazio-irizpideetan oinarrituta) etorkizunerako.

Non aurki dazaket Euskadiko Elikadura Osasungarriko Ekimenei buruzko informaizo gehiago?

bategin.alimentacionsaludable.eus webgunean aurkituko duzu informazio guztia, zehatzago eta hainbat formatutan.

Proeiktuak ebaluatzeko taldeak kontuan hartuko ditua ezarritako irizpide batzuk. Orokorrean, hauxe balioetsiko da: ea xedea eta helburuak lerrokatuta dauden Euskadiko Elikadura osasungarriko ekimenenak planarekin; ea proiektuak baduen ebaluazio-sistemarik; ea urkezturiko ekintza-plana zehatza den; ea lorturiko helburual ebaluatzerik planteatzen duen; ea txostena egiteko (amaierakoa eta/edo partzaialak) konpromisorik baduen

Pertsona edo erakunde eskatzaileak bere ekimena betetzen ez badu, Euskadiko Elikadura Osasungarriko Ekimenen Programan parte hartzean dituen erreferentzia guzitak kenduko dira . Egoera hori saihesteko, erakunde eskatzaileak azaldu ahal izango ditu, epeak bete baino lehen, helburuak ez betetzea eragiteko arrazoiak, eta helburuak birformulatzea edo tenboralizatzea erabaki ahal izango du. Beste kontu bat da proposatutako ekimena bete bai, baina PLANTEATUTAKO HELBURUAK LORTU EZ IZANA. Holakoetan, programarekin bat eginda jarraituko da, eta ekimena ikasteko esperientzia gisa balioetsiko da (proposatutako adierazle eta ebaluazio-irizpideetan oinarrituta) etorkizunerako.

bategin.alimentacionsaludable.eus webgunean aurkituko duzu informazio guztia, zehatzago eta hainbat formatutan.

Eragile batek ekimen bat aurkezten du (egin beharreko proiektu zehatz bat), programak proposatutako helburu bati edo batzuei lotua. Osasun Sailak ekimena baloratu eta onartu ondoren, kategoria batzuen arabera sailkatuko da (hazi, kimu edo lore), programaren webgunean argitaratuko da eta bere lokalean edo erakundean erakutsi ahal izango duen bereizgarri inprimagarri bat jasoko du.

Epe-muga jakinik ez duten ekimenak dira eta denboran zehar eutsi nahi zaien ekintzak planteatzen dituzte. Amitzeko epe jakineik ez duten ekimenak direnez, jarraiepan egiteko, beharrezkoak dira aldiroko txostenak (“partzialak”), EOE programako arduradunei haren garapena ebaluatzen lagunduko diotenak.

EOEi atxikitzeko proposamenak onartzeko orduan, honako kalitate-alderdi hauek baloratuko dira:

Atxikipen-proposamenean jasotako helburu globala bat etortzea Euskadiko Elikadura Osasungarriko Ekimenen Programaren helburu hauetako batekin (hainbat izan daitezke):
Fruta eta barazkien eguneroko kontsumoa sustatzea/handitzea. Herritarren portaera-aldaketak sustatzea/lortzea, elikadura osasungarriari dagokionez. Elikadura-osagarrien kontsumo arduratsua sustatzea/lortzea. Elikadura osasungarriaren esparruarekin nolabaiteko lotura duten eragileen arteko sareko lana bultzatzea. Kalorien kontsumoa murriztu dadin sustatzea/lortzea. Gatz, azukre eta gantz gutxiago kontsumi dadin sustatzea/lortzea. Elikadura osasungarriarekin lotutako komunikazioa/informazioa lantzea.

Helburu espezifikoak (hainbat izan daitezke) honelakoak izatea:

Erlazionatu den EOE helburu globalarekin koherentea (lerrokatuta egon behar du). Behar besteko zehaztasunez definitu behar da zein helburu zehatz lortu nahi den.
Ekintza-planak (garatu beharreko hainbat ekintza jaso ditzake) onelakoak izatea: Argi eta garbi jaso behar dira lortu nahi den helburu espezifikoa lortzeko garatu beharreko ekintzak. Plana garatzeko epeek onargarriak izan behar dute, eta jarduera hasteko eta amaitzeko planteatutako datek aukera eman behar dute EOE programaren jarraipena egiteko. Argi eta garbi definitu behar da zer biztnalerirekin egin nahi den lan.

Atxikipen-proposamenean jasotako helburuen garapen- eta lorpen-mailaren autoebaluazioak honako hau planteatu behar ditu:

Helburu espezifiko neurgarriak, zuzenean edo zeharka. Planteatutako helburuak/ekintzak behar bezala ebaluatzea ahalbidetuko duten sistematika eta tresnak.

Gainera, haiek garatu eta ebaluatu ondoren, “jardunbide egokitzat” har daitezkeen ekimenak balioetsi eta aintzatesteko, baldin eta balio eta inpaktu sozial handia izan badute, arrakastagatik, eraldaketa-gaitasunagatik eta/edo elikadura osasungarriaren esparruan egindako hobekuntzagatik, eta, beraz, gizarteak erreplika ditzakeen adibide gisa ikustea merezi badute, kontuan hartuko dira beste kalitate-alderdi hauek jasotzen badituzte:

Osasun-arloko desberdintasunei arreta berezia eskaintzea eta, nolabait ere, egoera ahulean dauden kolektiboei (gizarte-klasearen, adinaren, generoaren, bizilekuaren, etniaren, kulturaren eta abarren arabera) elikadura osasungarria lortzeko aukerak erraztea. Proiektuak kalitatezko hezkuntza-/dibulgazio-materiala sortu izana, elikadura osasungarriarekin lotua, irekia, librea eta erabilera publikokoa. Elikadura osasungarriaren alde lan egiteaz gain, ohitura, jokabide edo bizimodu osasungarria bultzatzeko ekimenen bat ere jasotzea proiektuak (adibidez, ariketa fisikoa, kontsumo-ingurune osasungarriak, etab.). Elikadura osasungarriaren alde lan egiteaz gain, elikagaien iraunkortasunarekin lotutako ekimenen bat garatzea ere planteatu izana proiektuak (adibidez, heziketa-baratzeak, ekologismoa, elikagaien xahuketa, tokiko merkatua, 0 km, etab.). Proiektu berritzailea izatea, edo originaltasunagatik azpimarragarria.

Talde-ebaluatzaileko kideak: Blas Borde Lekona (Sustapeneko tekn.,Gipuzkoako SSPA), Bittor Rodríguez (UPV/EHU). Nutrizio eta Obesitaterari buruzko ikertzailea. Farmazia Fakultatea.Carmen Oria (teknikaria, Gipuzkoako SSPA), Isabel Martín (teknikaria, Bizkaiko SSPA)
Koordinatzaileak:
Lucía Díaz de Lezana (teknikaria, DSPA), Javier Izaga (teknikaria, Arabako SSPA)